/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 561736
Aktif: 5
Bugün: 445
Dün: 521
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU FORMU

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ
BAŞVURU FORMU

 

 

 

BAŞVURU NO

 

 

 

 

Adı :

Soyadı :

Baba Adı :

D. Yeri :

D. Tarihi : ...../...../...........

T.C. Kimlik No :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe :

Köy / Mahalle :

Cilt No :

Aile Sıra No :

Sıra No :

İkametgah Adresi ve Süresi :


Tel :

Medeni Durumu

Evli  (     )

Bekar  (     ) 

Dul   (      )

 Başvuru Sahibinin İş Durumu

Çalışıyor (     )

Çalışmıyor (     )

İş yeri ünvanı :

İş yeri adresi :

 

Eşinin Adı Soyadı :

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri :

Baba Adı :

Ana Adı :

T.C. Kimlik No:

Eşinin iş durumu

Çalışıyor (     )

Çalışmıyor (     )

Eşinin iş yeri ünvanı :

İş yeri adresi :

 

Çocuklarının Adı - Soyadı

Doğum Tarihi

Mesleği/Okulu

Medeni Hali

T.C. Kimlik No

Vergi Sicil no

1-

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

 

10-

 

 

 

 

 

Mesken Durumu

Aile/Akraba Evinde  (      )

Kiracı ise Miktarı : 

Başvuru Sahibinin Sosyal Güvenlik Durumu

Emekli Sandığı

 No

 

Bağkur  No

 

SSK No

 

Başvuru Sahibinin Maaş Tutarı

 

 

 

Başvuru Sahibi Eşinin  Sosyal Güvenlik Durumu

Emekli Sandığı

 No

 

Bağkur  No

 

SSK No

 

Eşinin Maaş Tutarı

 

 

 

Velayeti altındaki çocuklardan çalışanların  Sosyal Güvenlik Durumu

Emekli Sandığı

 No

 

Bağkur  No

 

SSK No

 

Çocuğun  Maaş Tutarı

 

 

 

 

 

 

Bu Formu imzaladığım tarih itibariyle, kendim, eşim ve/veya velayetim altındaki çocuklarımın üzerinde T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığını, daha önce bu kişilerce Toplu Konut Kredisi kullanılmamış veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca satılan bir konutun satın alınmamış olduğunu, İdarenin ilan ettiği Alt Gelir grubu başvuru şartlarını sağladığımı, bu şartlarla satışa sunulan konutlar için kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklar adına ancak bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum taktirde konut talebimin geçersiz sayılacağını, konut alma hakkı kazanmış isem bu hakkımı kaybedeceğimi,

Ayrıca, T.C. sınırları dahilinde kendim, eşim ve/veya velayetim altındaki çocuklarıma ait kira ve/veya faiz vb. gelirimin olmadığını, aksi bir durumun tespit edilmesi halinde konut alma hakkı kazanmış olsam bile iptal edileceğini,

TOKİ tarafından belirlenerek Eflani Belediyesi’ne bildirilen konut fiyatlarının ortalama tahmini satış fiyatları olduğunu, Belediyece yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde,  yapılacak ihale sonucuna göre, TOKİ tarafından, her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak  Belediyeye bildirilecek şerefiyeli konut satış bedellerinin sözleşmeye esas olacağını;

 

 

Başvuru Formunda istenilen bilgileri eksiksiz dolduracağımı ve form ile birlikte aşağıda yer alan başvuru belgelerini İdarece belirlenen başvuru tarihi sonuna kadar Belediyeye ibraz edeceğimi aksi takdirde başvurumun geçersiz sayılacağını,

 

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Başvuru sahiplerinin 25 yaş ve üzerinde olmaları gerekmektedir. Eşi vefat etmiş çocuklu dul bayanlarda ise yaş kriteri aranmayacaktır)
 1. Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
 2. İkametgah ilmühaberi  (Eflani ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair belge veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdan fotokopisi yeterli olacaktır.),
 3. Aile bireylerinin T.C. Vatandaşlık Numaraları,
 4. Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,
 5. Hane halkı gelirinin en fazla net ¨4.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
  1. Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler ( tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
  2. Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

 

Noter huzurunda Konut Belirleme kurası çekilecek olup kura sonuçlarının tarafıma tebligat yapılmaksızın Eflani Belediyesinde ilan edileceğini, ibraz ettiğim evraklarla başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamadığım durumlarda konut alma hakkımı kaybedeceğimi,  

 

 

Asil veya yedek hak sahibi olduğum taktirde, Belediye’de asılarak ilan edilen tarihlerde nihai şerefiyeli konut bedeli üzerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesini T.C. Ziraat  Bankası A.Ş. Eflani  Şubesinde imzalayacağımı, kurada çıkan konuta ilişkin peşinatı  ve masrafları ( Damga Vergisi, Banka Komisyonu, BSMV gibi) yatıracağımı, konut satın alma hakkından vazgeçtiğim, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamadığım, konuta ilişkin peşinatı yatırmadığım, T.C. Kimlik Numaramı Banka’ya ibraz etmediğim takdirde Asil veya Yedek Alıcılar Listesi’ndeki sıramı ve konut alma hakkımı kaybedeceğimi,

Yedek hak sahibi olmam durumunda asil hak sahiplerinin sözleşme işlemlerinin bitiş tarihine göre kalan konutlar için yedek hak sahiplerinin işlem yapabileceğini, konut alma hakkı sırası gelmez ise hiçbir hak talep etmeyeceğimi,

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutların yine noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini,

 

Kura sonucunda hak sahibi olduğum takdirde, tek nüsha halinde düzenlenecek olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi bedeli üzerinden oluşan Damga Vergisini, Bankaca tarafımdan tahsil edilecek peşinatın % 0,5 (binde beş) oranındaki Banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim takdirde, konut hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı,

Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım takdirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını;

Hak sahibi olup sözleşme imzalamam durumunda konutumu borcu bitene kadar devredemeyeceğimi, ancak teslim alana kadar İdareye iade edebileceğimi; konutun bu süre içerisinde iadesi durumunda o tarihe kadar yapılan ödemelerin faizsiz olarak geri verileceğini, Damga Vergisi, Banka Komisyonu ve BSMV tutarının iade işleminde tarafıma iade edilmeyeceğini ve konut teslim edilmiş ise hiçbir suretle almış olduğum konutu iade edemeyeceğimi;

Ayrıca, sözleşme imzalamış olduğum konut için borç bitene kadar kendim, eşim veya çocuklarımın ikamet edeceğini; söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmenin fesih edilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarlarının irat kaydedileceğini ve ödenen taksit tutarlarının masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceğini;

KDV Kanunu uyarınca  konut  satış bedeli ile teslim tarihine kadar tahakkuk etmiş olan dönem artış tutarları toplamının % 1’i oranındaki KDV tutarını anahtar teslimi sırasında ödeyeceğimi; ayrıca teslimden sonraki  6 aylık artış dönemleri  başında, borç bakiyesine uygulanan artışlardan da, artış tutarı üzerinden izleyen ilk taksit ödemesinde  KDV  tutarlarını ödeyeceğimi;

Konutların yapımı sırasında genel planlarda ve projelerde teknik ve yönetimsel nedenlerle gerekli görülerek yapılabilecek her türlü değişikliğin İdarenin yetkisi ve yükümlülüğü altında olduğunu;

Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin aşağıda belirtilen ikametgah adresime yapılmasını ve bildirimin adi posta ile de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi;

 

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı
İmzası

 

 

 

 

Yukarıdaki yer alan bilgilerin tarafımdan doğru olarak beyan edildiğini, aksi söz konusu olduğu takdirde başvurumun geçersiz sayılacağını, kura hakkımı kaybedeceğimi, konut alma hakkımın iptal edileceğini, Gayrimenkul Satış Sözleşmenin fesih edileceğini ve ödediğim peşinat ve taksit tutarlarının masraflar düşüldükten sonra faizsiz olarak iade edileceğini beyan ve kabul ederim.

                                                     

BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE   EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLECEK BELGELER:

 1. Nüfus Cüzdanı bilgileri ve fotokopisi ile Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,
 2. T.C. Vatandaşlık Numarası,
 3. İkametgah ilmühaberi (Eflani  ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.),
 4. Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
 5. Hane halkı gelirinin en fazla net ¨4.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
 6. Başvuru Bedeli dekont fotokopisi. 

    

   

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım