/userfiles/654.png

Canlı Yayın

Anket
İstatistikler
Toplam: 945917
Aktif: 6
Bugün: 195
Dün: 431
Paylaş
Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google

PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ VE İLAVE AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ...

 

 

                                     KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ

                         PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ VE İLAVESİ AMAÇLI

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

                                               AÇIKLAMA RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

1.Karabük İli…………………………………….……………………....................................3

 

            1.1.Karabük İli Genel Özellikleri……………..……………………………………….3

            1.1.1.Jeoloji…………………………………………………………………………………….3

            1.1.2.Yerşekilleri……………………………………………………………………………..3

            1.1.3.İklimi………………………………………………………………………………………4

            1.1.4.Ulaşım……………………………………………………………………………………4

 

2-Karabük İlinin İlçeleri…………………………......................................................5

 

3-Eflani İlçesinin Tarihsel Gelişimi…………………..…………………………………………6

 

4-Eflani İlçesi İmar Planı Çalışmaları..…………………………………………………..……7

 

5-Plan Notu Değişikliği Gerekçesi……………………………………………………………..7

 

6-Planlama Kararları…………………………………………………………………………………8

 

ŞEKİLLER

 

 

1-Karabük İli Haritası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARABÜK İLİ-EFLANİ İLÇESİ

PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ VE İLAVE AMAÇLI

UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU.

 

1.KARABÜK İLİ

1.1.Karabük İli Genel Özellikleri:

Yüzölçümü 4.145 km² olan ve Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan Karabük ili, 40° 57' ve 41° 34' kuzey enlemleriyle 32° 04' ve 33° 06' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 4.145 km² olup, kuzeyde Bartın (80 km.), kuzeydoğu ve doğuda Kastamonu (120 km.), güneydoğuda Çankırı (195 km.), güneybatıda Bolu (130 km.), batıda Zonguldak (170 km.) illeriyle komşudur. Ankara'ya 230 km, İstanbul'a 400 km. uzaklıktadır.

Karabük, 1937 yılına kadar, Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli Köyü'nün 13 hanelik bir mahallesiydi 1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demiryolunun üzerinde yer alıyordu. Demiryolu ile taşıma imkânının varlığı ve kömür yataklarının yakınlığı nedeniyle, burada bir demir çelik fabrikası kurulması kararlaştırıldı. 3 Nisan 1937'de Atatürk'ün talimatıyla, İsmet İnönü, hâlâ Karabük'ün en önemli geçim kaynağı olan Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temellerini attı.

Karabük, 6 Haziran 1995'te, Çankırı'nın Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak'ın Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili oldu. 2010 TÜİK verilerine göre Karabük ili merkez ilçeyle beraber 6 ilce, 2 belde ve 270 köyden oluşmaktadır.

                        En önemli akarsuyu Filyos Çayı olan Karabük ilinin diğer önemli akarsuları ise Araç, Soğanlı ve Eskipazar Çayları'dır. İl merkezinin rakımı 278 metre, merkez ilçenin yüzölçümü ise 704 km²’dir. İl'de Coğrafi yapı engebeli olup büyük düzlükler görülmemektedir. Vadi tabanları da geniş olmamakla birlikte tarıma müsait araziler bulunmaktadır. Nüfusun büyük kısmı vadi tabanlarına yakın alanlarda kümelenmiştir.

                        İlçeler itibariyle en önemli yükseltiler; Merkez ilçede Keltepe (2.000 m.), Eskipazar'da Hodulca Dağı (1.700 m.), Eflani'de Tepe Dağ (1.043 m.), Ovacık'ta Kıraç Tepesi (1.400 m.), Safranbolu'da Sarıçiçek Tepesi (1.750 m.) ve Yenice'de Keçikıran Tepesi (1.400 m.)'dir.

                        Karabük ilinin toplam alanının 93.020 hektarını tarım toprakları, 271.403 hektarını ormanlar, kalan kısmını ise mera, yerleşim yeri ve diğer alanlar oluşturmaktadır. Bu verilere göre il'in % 65.48"i ormanlarla kaplıdır.

1.1.1.Jeoloji:

                        Karabük'te III. Jeolojik zamanda oluşan, kalkerli (kireçtaşı) araziler geniş yer kaplar. Kireçtaşları arasında killi ve kumlu tabakalar da bulunmaktadır. IV. Jeolojik zamanda (Kuvaterner), Ovacık çevresindeki traverten alanı oluşmuştur. Vadiler, kuvaternerde akarsuların gelişip, plato yüzeylerini yarmasıyla oluşmuştur. Safranbolu ve Eflani çevresindeki kalkerli arazi, metamorfizmaya (başkalaşım) zengin mermer yatakları oluşmuştur. Eflani'de mermer dışında, çakmak taşı ve kömür yatakları da bulunmaktadır. Ovacık'ta bol miktarda alçı taşı bulunmakta, ara ara gnays ve bazaltlara da rastlanmaktadır. Yenice'de dolomit ve kuvarsit, Eflani'de kuvarsit yatakları bulunmaktadır.

1.1.2.Yer şekilleri

            Karabük, etrafı yüksek tepelerle çevrili, havza karakteri gösterir. Ortalama, 250-500 m. yüksekliğe sahiptir. Kuzeyde dağlık alanlardan kaynaklanan tali dereler, şehre doğru taşıdıkları maddelerle alüvyal dolgu oluşturulmuştur. Doğuda Safranbolu'ya doğru yükselti artarak 600 m.yi bulur. Dağlar, Kuzey Anadolu Dağları'nın bir parçası olduğundan kıvrımlı yapıdadır ve 2000 m. yüksekliği geçmezler. Kuzeydeki, Sarıçiçek Tepesi (1750 m.), güneybatıdaki Aladağlar (1040 m.) doğudaki Bürnük Tepesi (1143 m.) başlıca yüksekliklerdir.Eflani çevresi, küçük akarsularla parçalanmış plato görünümündedir. Ortalama yüksekliği 1130 m. olan Ovacık da vadilerle parçalanmış plato ve düzlükler üzerinde bulunur. Yenice çevresinde ise düzlük ve ovalık alan bulunmayıp, engebeli ve yüksek bir araziye sahiptir. Karabük'te büyük düzlük ve ovalar yoktur. Araç ve Soğanlı Çayları'nın kenarında küçük düzlükler yer alır. Başlıcaları, Eskipazar Çayı'nın Soğan Çayı'na karıştığı alandaki Cemal Ovası, Eskipazar çevresindeki Hamamlı, Sadeyaka ovalarıdır.

 

1.1.3.İklimi:

 

                        Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan Karabük'te Karadeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Yalnız Karabük, kıyıdan içeride kaldığı için, Karadeniz'in nemli havasından yeterince yararlanamamakta, karasal iklimin özellikleri daha ağır basmaktadır. Karadeniz ikliminden karasal ilkime geçiş sahasındaki Karabük'te geçiş tipi iklim etkili olmaktadır. Karabük, Karadeniz Bölgesi'nde yer almasına karşın dağların Karadeniz'e paralel uzanmasından dolayı Karadeniz üzerinden gelen nemli ve yağışlı havanın etkilerinden tam olarak yararlanamamaktadır. Yenice ilçesinde tam Karadeniz iklimi yaşanırken; İl merkezinde, Eskipazar, Ovacık ilçelerinde Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş ikliminin özelliklerine rastlanmaktadır. Orman varlığı açısından Türkiye'nin % 68 oranı ile en zengin ilidir. Yenice ilçesinde tropikal bölgelerde görülebilen yoğun ve çeşitli orman örtüsü ve kendi sınıfında rekor düzeyde boya ve çapa ulaşmış ağaç türleri vardır. Geniş yapraklı türlerden kayın 1. meşe 2. ağaç türü iken; iğne yapraklı ağaçlarda göknar, sarıçam ve karaçam baskın ağaç türleridir.

 

1.1.4.Ulaşımı:

 

                        Karabük; güney yönünden Karadeniz ana yolu ve Gerede’den de TEM otoyoluna ve E-5 Karayoluna bağlıdır. Kuzeydoğusundan Bartın’a, Güneydoğusundan da Kastamonu’ya bağlıdır. Batı yönünden Yenice Çayı vadisini izleyen yol ile de Yenice ilçesi üzerinden Zonguldak’a bağlantı çalışmaları sürmektedir.. Karabük demiryolu ulaşım imkânlarına da sahip bir ilimizdir. Demiryolu ile Zonguldak’a ve Çankırı üzerinden Ankara’ya bağlantısı mevcuttur. Karaelmas Ekspresi ile Ankara-Zonguldak arasında yolcu taşımacılığı yapıldığı gibi, Karabük-Zonguldak arasında da işçi ağırlıklı yolcu taşımacılığı yapılmaktadır. Mevcut demiryolu hattından ayrıca Kardemir D.Ç İşletmelerinin hammadde (Demir Cevheri ve Taşkömürü) ihtiyacı da karşılanmakta ve ürün naklinde de kullanılmaktadır. Kent sınırları içinde 120 Km.lik demiryolu ağı bulunmaktadır.

2.KARABÜK İLİNİN İLÇELERİ:

              Karabük ilinin ilçeleri;  Safranbolu, Eskipazar, Yenice, Ovacık, Eflani ve Merkez İlçe olmak üzere 6 adettir .

Şekil-1:Karabük İl Haritası

 

             Eflani, Kastamonu İli’nin Safranbolu İlçesine bağlı bir bucak halindeyken 1927 yılında Zonguldak İli’ne bağlanmıştır. 1953 yılına kadar Zonguldak İli’ne bağlı Bucak Merkezi konumunda kalmış, 1 Eylül 1953 yılında 6608 sayılı kanunla İlçe Statüsüne kavuşmuştur. 1995 yılında Karabük İl olunca Karabük İli’ne bağlı İlçe olmuştur.

 

Eflani İlçesi’nin güneybatısında Safranbolu İlçesi, doğusunda Kastamonu İli’ne bağlı Daday İlçesi, güneydoğusunda Kastamonu İli’ne bağlı Araç İlçesi, kuzeyinde yine Kastamonu İli’ne bağlı Pınarbaşı İlçesi ve kuzeybatısında Bartın İli’ne bağlı Ulus İlçesi bulunmaktadır.

 

 

                        3.EFLANİ İLÇESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ:

 

            İlçede ilk yerleşim M.Ö. I. Yüzyılda Bitinyalılar tarafından Roma’ya karşı bir savunma hattı oluşturmak amacıyla kurulduğu sanılmaktadır. İlk ve Ortaçağlarda Amasra kolonisinin İç Anadolu ile bağlantısını sağlayan yol üzerindeki bir savunma şatosu olarak yapılmıştır. Bu şatoyu Bithynia Hükümdarı Nikomedes’in oğlu Pylomes tarafından yapıldığı ve onun adını taşıdığı, Eflani adının buradan geldiği tahmin edilmektedir. 

 

Yöre M.Ö.70 yılında Roma, daha sonra Bizans egemenliğine girmiştir. Kaynaklar incelendiğinde Eflani’nin tarihi hakkında çok eskilere varan bilgilere rastlanılmamaktadır. Bu topraklar üzerinde kimlerin yaşadığı, hangi medeniyetlere sahne olduğunu kesin olarak bilinmemektedir.

 

1084’de Kastamonu ve Sinop bölgesini fetheden Kara Tiğin Bey bir süre buraya hâkim olmuş, daha sonra da Bizanslıların eline tekrar geçmişse de 1213 yılında tekrar Türklerin eline geçmiştir. 1469 tarihinde Fatih Sultan Mehmet önderliğinde Ceneviz problemini halletmek üzere Amasra üzerine yürüyen Osmanlı birlikleri Eflani’de toplanmıştır. Deniz yoluyla Amasra önüne gelen Murat Paşa komutasındaki birlikler Amasra limanını teslim alınca Eflani’deki birliklerinden ayrılan garnizon, Amasra’ya gönderilmiştir. Kastamonu’nun bir sancak haline getirilerek Anadolu Beylerbeyliğine katılması üzerine, Eflani kalesinin artık stratejik bir fonksiyonu kalmamıştır. Eflani, askeri değerini kaybetmesi ile sadece çevre köyler için bir Pazar yeri olarak basit bir ekonomik değer taşımaya başlamış ve bundan sonraki kaynaklarda “Pazar” adıyla geçmeye başlamıştır.

 

Kanuni devrinde Eflani, 80 akçelik küçük bir kadılık olarak teşkilatlandırılmış ve Kastamonu Sancak Beyliğine bağlanmıştır. Tanzimat’tan sonra kurulan yeni vilayet teşkilatında ise 35 parça köyü ile Kastamonu vilayetinin Safranbolu ilçesine bağlı bir bucak haline gelmiştir.

 

Cumhuriyet döneminde Safranbolu’ya bağlı bir bucak merkezi olarak 1927 yılına kadar kalmıştır. 1927 yılında Safranbolu ilçesinin Zonguldak İli’ne bağlanması ile Eflani de bucak özelliğini koruyarak Zonguldak ili sınırları içinde yer almıştır. 1953 yılında çıkarılan 6608 sayılı kanunla Eflani ilçe merkezi olmuştur. 1995 yılına kadar Zonguldak İli’ne bağlı kalmış olup, 1995 yılında Karabük il olunca Karabük İli’ne bağlanmıştır.

 

Candaroğulları, Çalışlar, Çelebiler, Kayadibi, Tabaklar ve Yalacık mahalleleri olmak üzere 6 mahalleden oluşan ilçe de ilk yerleşimin 1300’lü yıllardan önce Candaroğulları’nın Eflani’deki Beylikleri’nin merkezini Tabaklar Mevkii olarak seçmesiyle Tabaklar Mahallesi’nde olduğu düşünülmektedir. 1400’lü yıllarda Türkmenlerin bölgeye gelmesiyle birlikte Türkmenler Çelebiler Mahallesi Toygaraltı Mevkii ile Merkez Mahalle’de (Candaroğulları Mahallesi) yer seçmişlerdir. 1500’lü yıllarda ise bugünkü yer üzerinde köy yerleşimi olarak geçen yerleşimlerin olduğu 1530 yılındaki muhasebe kayıtlarından görülmektedir. Kendi içerisinde yağ lekesi gibi genişleyen mahalleler günümüze kadar gelmiştir. Halen daha Eflani hâlihazır sınırları içerisinde Geç Osmanlı Dönemine ait yapılara rastlanmaktadır. Hâlihazır harita sınırları içerisindeki yapılar 1940 öncesi dönem ile 1990 sonrası dönem aralığında sınıflandırılmış olup, ilçenin 1990 yılı ile birlikte Eflani – Safranbolu yolu üzerinde gelişme gösterdiği dikkat çekmektedir.

 

4-EFLANİ İLÇESİ İMAR PLANI ÇALIŞMALARI:

 

Eflani İlçesi’nin ilk hâlihazır haritaları 1950’li yıllarda yapılmış, ilk imar planı ise Yüksek Mimar İhsan Kutar tarafından yapılmış olup İller Bankası tarafından 20.09.1958 tarihinde onaylanmıştır. Plan 1 adet 1/2000 ve 2 adet 1/1000 ölçekli paftalardan oluşmaktadır. Daha sonra 1987 yılında yeniden yapılan hâlihazır haritalar 1/1000 ölçekli 20 adet paftadan oluşmaktadır. Bu haritalara bağlı olarak hazırlanan ikinci imar planı ise Şehir Plancısı Güray Dağçınar tarafından hazırlanmış olup, İller Bankası tarafından 03.01.1990 tarihinde onaylanmıştır. 13 adet 1/1000 ölçekli paftalardan oluşan plan, 195 ha.’lık bir alan kaplamakta ve planlama alanının 2010 hedef yılı projeksiyon nüfusu 6.000 kişi olarak kabul edilmiştir. İlçenin son imar planı İller Bankası tarafından revize edilmiş olup, 09.11.1998 tarihinde onaylanmıştır. 09.11.1998 tarihinde onaylanan imar planı değişiklikleri ve ilave imar planları ile alanı genişleyen mevcut imar planı 1/1000 ölçekli 9 adet paftadan oluşmuş olup, yaklaşık 281,98 ha.’lık bir alandan oluşmaktadır. 2018 yılında son revizyon çalışması yapılarak onaylanmış olup, 277 ha’lık alanı kapsamaktadır.

 

5-PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇESİ:

 

Eflani belediyesi onaylı uygulama imar planı sınırları içinde ilgili kurum tarafından kullanılan trafoların inşa edilmesi ile ilgili şartlar aşağıdaki plan notu ile düzenlemiştir.

 

 

 

Plan notu incelendiğine sadece açık ve yeşil alanlarda trafoların yapılabilmekte, ancak hangi şartlara yapılacağı ile ilgili net bir hüküm bulunmamaktadır. Ayrıca diğer fonksiyonlarda da trafo inşa edilmesinin sağlanması ile ilgili herhangi bir plan notu bulunmamaktadır.

Ayrıca Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmadan önce “belediyesi tarafından uygun görülen yol güzergahlarında halkın günlük ihtiyacını karşılamaya dönük olarak zemin katta ticaret yapılabilir” hükmü bulunmakta iken, yönetmelikte yapılan değişiklik sonucunda zemin katta ticaret yapılabilmesi için cephe aldığı yolun planda yol boyu ticaret alanı olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

                        Plan değişikliği önerilecek yol güzergahlarında yönetmelik değişikliğinden önce oluşmuş işyerlerinin bulunması, ilçe merkezinin planları hazırlanırken mahalle ve alt bölge ölçeğinde hizmet verecek ticari alanlar planda belirlenmemiş olması, yoğun konut bölgesinde bulunması, bölgenin ticaret ihtiyacının karşılanması için belirlenecek yol güzergahlarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 19. Maddesinin, 1. Fıkrasının F/1 bendine istinaden ticari amaçlı kullanım için plan değişikliklerine gidilmelidir.

 

                        Bu nedenlerle trafo inşa edilecek fonksiyon alanlarının, yapılaşma ve uygulama şartlarının ve zemin katı ticaret olarak yapılaşacak yol güzergahlarının belirlenmesi amacıyla plan değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.

 

                        6-PLANLAMA KARARLARI:  

 

Trafo inşa edilecek fonksiyon alanları ve yapılaşma şartları ile ilgili meri imar planlarına net hüküm bulunmaması ve zemin katları ticari olarak kullanılacak yol güzergahlarının belirlenmesi nedeniyle plan notlarında değişiklik ve ilaveye gidilmiştir.  Plan notları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Meri imar planlarında trafolar sadece açık ve yeşil alanlarda yapılmakta iken plan değişikliği ile açık ve yeşil alanlarda yapılacak fonksiyonların belirtildiği 34. Maddeden trafo ibaresi çıkartılarak, trafoların inşa edilmesi şartlarının daha detaylı belirtildiği 41 sayılı plan notu, ticari yol güzergahları ile ilgili 42 sayılı plan notu ilave edilmiştir.

Haber tarihi: 08 / 12 / 2021
Haber Yorumları: 0


Paylaş: Facebook  Twitter  Stumbleupon  Delicious  Google
Önceki: SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE SOKAKTA YAŞAYAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ
Sonraki: AKARYAKIT ALIM İHALESİ SONUÇLANMIŞTIR...


    

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: UTasarım